دیپ بین دو نیمکت

پشت بازو هالتر نشسته

پشت بازو سیم کش با طناب

پشت بازو تک دمبل جفت دست

پشت بازو با هالتر

پشت بازو هالتر روی شیب مثبت

پشت بازو تک دمبل تک دست

پشت بازو پرس هالتر

پشت بازو دمبل کیک بک

پشت بازو سیم کش دست برعکس

شنا مثلثی

پشت بازو دمبل کیک بک