پرس دمبل آرنولدی

نشر خم نشسته با دمبل

پرس سرشانه تک دست

نشر از جانب با دمبل

نشر از جلو با سیم کش تک دست

نشر از جلو با سیم کش

نشر از جلو با هالتر

نشر خم با دمبل

نشر از جانب با سیم کش

نشر از جلو با دمبل

پرس سرشانه دستگاه

پرس سرشانه اسمیت