لانچ با هالتر

پرس پا دستگاه

اسکات با دمبل

اسکات با هالتر از جلو

اسکات اسمیت

اسکات با هالتر

جلو پا دستگاه

لانچ به عقب

لانچ از جانب

لانچ با دمبل

اسکات سومو

لانچ از جانب