زیر بغل سیم کش با میله v

زیر بغل هالتر خم

لت دست باز

زیر بغل تک دمبل خم

قایقی با میله v

شراگ هالتر از پشت

تی بار

پلاور با دمبل

کول با سیم کش

فیس پول

شراگ با دمبل

فلای معکوس با دستگاه

کول هالتر

زیر بغل هالتر خم دست بر عکس 

لت دست باز

لت دست بر عکس

شراگ با هالتر