پلانک

چرخش روسی

کرانچ دوچرخه

کشیدن توپ به شکم

لمس انگشتان پا

کرانچ روی میز با شیب منفی

کوهنوردی

ساید پلانک

هیزم شکن با سیم کش

شکم قیچی خوابیده

آوردن پا داخل شکم

کرانچ معکوس

شکم خلبانی

شکم کرانچ

شیر آتشنشانی

کرانچ با دستگاه