پرس زیر سینه اسمیت

فلای با دستگاه

کراس اور

فلای بالا سینه دمبل

پرس سینه هالتر

پرس بالا سینه هالتر

پرس زیر سینه با دمبل

پرس زیر سینه هالتر

شنا سوئدی