درمان ناهنجاری ها با حرکات اصلاحی

زانوی پرانتزی

درمان پای پرانتزی با حرکات اصلاحی

علت پای پرانتزی چیست :

 • بیماری های استخوانی
 • به دلیل ارثی و ساختاری
 • عادات رفتاری اشتباه مثل : بد گام برداشتن- بد نشستن -استفاده از پوشک های حجیم برای نوزادان
 • اضافه وزن و چاقی
 • ضعف عضلات

زانوی ضربدری

درمان زانوی ضربدری با حرکات اصلاحی

علت زانوی ضربدری چیست:

 • نرمی استخوان
 • کمبود شدید کلسیم و ویتامین D
 • عدم هماهنگی در صفحات رشد کودک یا ضربه وارده به صفحه رشد
 • بدجوش خوردن شکستگی ها
 • وراثت و به صورت ساختاری
 • ضعف عضلات

کایفوز

درمان کایفوز یا گوژپشتی با حرکات اصلاحی:

علت کایفوز چیست:

 • پوکی استخوان
 • ژنتیک
 • ضعف عضلات

گودی کمر

درمان گودی کمر با حرکات اصلاحی:

علت گودی کمر چیست:

 • کمبود ویتامین D
 • خوابیدن روی شکم
 • بدنشستن و ایستادن
 • نرمی یا پوکی استخوان
 • ضعف عضلات

سر به جلو

علت سر به جلو :

 • عادات غلط در حین نشستن – ایستادن – راه رفتن
 • ضعف بینایی به ویژه در افراد نزدیک بین
 • استفاده از بالشت هایی با ارتفاع زیاد
 • واکنش جبرانی به کایفوز