جلو بازو سیم کش 

جلو بازو تمرکزی

جلو بازو دمبل چکشی

جلو بازو دمبل

جلو بازو روی میز شیبدار 

جلو بازو هالتر ez دست جمع